هتل گردي

هتل گردي

گرانترين هتل ها در رزرواسيون آريا

 

همه جاي دنيا گرانترين هتل هاي را معرفي مي كنند، تا پولدارهاي دنيا را به سمت خودشان بكشانند اما در ايران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زماني شايعه شود كه فلان هتل يا رستوران گرانترين است و يا حتي فلان شخصيت پولدارترين است اين تصور ممكن است تا دهه ها باقي بماند حتي اگر خيلي زود مثال نقضش پيدا شود. سال ها تصور ميشد كه هتل عباسي اصفهان گرانترين هتل ايران است، در صورتي كه با يك پرس رزرو هتل و جوي ساده از قيمت چند هتل مشخص مي شود كه اينطور نيست. در اين گزارش سري زده ايم به گرانترين هتل هايي كه در حال حاضر در ايران مسافر مي پذيرند. استانداردسازي و ستاره هاي هتل ها در كشور ما با آنچه از ستاره هاي هتل هاي بينالمللي انتظار مي رود، متفاوت است. قاعدتا قيمت هتل هاي ايران در مقايسه با گرانترين هتل هاي جهان نيز ناچيز است حتي اگر در داخل كشور گرانترين باشند. هتل هاي پنج ستاره در دنيا نسبت به خدمات و امكاناتي كه به مسافران مي دهند، درجه بندي مي شوند. زيربنا، امكانات ورزشي و تفريحي، امكانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران هاي موجود درآنها با تنوع غذايي زياد، نوع خدمات دهي كاركنان و آموزش آنان در برخورد با مشتري ها و خيلي از عوامل ديگر تعداد ستاره هاي هتلها را در سطح بينالمللي تعيين مي كند اما در ايران درجه بندي هتل ها و اعطاي ستاره ها وضعيت ديگري دارد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۴:۰۱:۱۳ | هتل گردي
هتل، رزرو هتل، رزرو، هتل ها،

رزرو هتل در رزرو آريا

 

پــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه كرده. مشــكلي كه در داخل كشــور براي اقامت وجود دارد تعداد كم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت كه باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر كردن به برخي از كشورهاي همسايه كنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش كرده اند مكان هاي اقامتي شــخصي و محلي كوچكتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي كنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده كه خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يكي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد كه به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد كثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقك را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميكند كه براي كساني كه دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر كاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امكان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم كرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امكان پرداخت ريالي است كه اكثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممكن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد كه در بسياري موارد امكاناتي در اختيار دارند كه ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها كه بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي كه براي سفر كردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند تامي نكننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي كيفيت خدمات تمركز كردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند كه به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا كاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب كند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده كرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است كه خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميكند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مكانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند كه براي انتخاب آن بسيار كمك كننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به كاربر پيشنهاد مي دهد و همه امكانات و تخفيفهاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راههاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه كرده و شما حتي ميتوانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را كه دوست داريد براي سفر انتخاب كنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائهدهنده هتل ارجاع داده ميشويد، البته همواره از شما خواسته مي شود كه سرويس را دوباره چك كنيد تا از تغييراتي كه ممكن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۴:۰۱:۰۰ | هتل گردي
رزرو هتل، سفر، هتل، رزرو، سايت،

آگهي رايگان

 

كمپين هاي آگهي  در يك بازه زماني خاص، از رسانه هاي مختلف ارائه و منتشر مي شوند. حياتي ترين بخش از طراحي يك كمپين آگهي، تعيين موضوع كمپين است كه حال و هواي1 هر يك از اجزاي كمپين را مشخص مي كند. موضوع كمپين، پيام اصلي است كه توسط فعاليت هاي ترويجي2 كمپين به مخاطب منتقل مي شود. با توجه به اينكه موضوع هاي هر يك از كمپين هاي تبليغاتي، در شرايط زماني و مكاني خاص و همچنين، با عنايت به آميزه بازاريابي3 طراحي و اجرا مي شوند، عمر مفيد محدودي دارند؛ اما خاطره كمپين هاي تبليغاتي موفق معمولا سال ها در ذهن مخاطبانشان مي ماند. موضوع هر كمپين آگهي رايگان كه براي يك بنگاه اقتصادي طراحي و اجرا مي شود، بايد بازتابي از استراتژيهاي آن بنگاه اقتصادي باشد. اين همان موضوعي است كه متاسفانه در اغلب كمپين هاي تبليغاتي بنگاه هاي اقتصادي كشورمان ناديده گرفته مي شود. طراح كمپين تبليغاتي بايد آشنا با علم مديريت استراتژيك باشد و بتواند استراتژيهاي نوشته و نانوشته بنگاه صاحبكار را دريابد. عدم همخواني استراتژيك يك كمپين اقتصادي و سياست هاي يك كسب وكار، فاجع هاي در صنعت تبليغات به حساب مي آيد كه متاسفانه بهاي چنداني به آن داده نشده است. كمپين تبليغاتي، مجموع هاي است از آگهي ها كه مفهوم يا ايدهاي واحد را منتقل مي كنند؛ يعني آگهي رايگان تبليغاتي كه حول محور يك ايده يا مفهوم طراحي و اجرا مي شوند. گاه اين آگهي رايگان  تبليغاتي متعدد هستند: دو، سه يا حتي بيشتر؛ اما در اغلب مواقع با دو آگهي براي يك ايده مواجهيم و البته، ايرادي هم ندارد كه متعدد باشند؛ به اين شرط كه شيرازه اين آگهيها از هم گسسته نشود و همه آگهي رايگان ها در راستاي ايده واحد پشتيبان آنها باشند. تنها يك ايده قدرتمند ميتواند از آگهي هاي متعدد پشتيباني كند؛ همينجا بايد بر اين موضوع تاكيد كنم كه اغلب كمپينهاي تبليغاتي كه شاهد آنها هستيم، ايده و فكر قدرتمندي براي پشتيباني ندارند و تنها ايدهاي »جالب« هستند كه نميتوان براساس آنها يك كمپين تبليغاتي را بنيان نهاد. بنابراين، به ياد داشته باشيد كه در برابر ايدههاي ناگهاني و جذاب، قدري تامل بيشتري به خرج دهيد و توضيح بيشتري پيرامون آنها طلب كنيد؛ اگر در موقعيت صاحبكار هستيد، از آژانس تبليغاتي خود بخواهيد تا ميتواند در موردايدهاي كه براي طراحي كمپين تبليغاتي دارد، برايتان توضيح دهد و مجابتان كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ | ۰۴:۰۰:۴۶ | هتل گردي
آگهي رايگان، آگهي، تبليغات، كمپين،

برنامه Call Control: مسدود كردن تماس و پيامك هاي ناخواسته

 

هنگامي كه تماس يا پيامك مزاحمت‌آميزي از شماره‌هاي ناشناس دريافت مي‌كنيد، واكنش شما چيست؟ زماني كه بنا به دلايلي تمايلي به پاسخ دادن به شماره‌اي خاص نداريد، چه راه حلي به كار مي‌گيريد؟ تا همين چند سال پيش جوابي جز خاموش كردن گوشي براي اين سؤال وجود نداشت؛ اما به لطف ورود گوشي‌هاي هوشمند و پيشرفته‌تر پنل اس ام اس شدن گوشي‌هاي موبايل‌، اكنون مدت‌ها است كه مزاحمت‌هاي تلفني و تماس‌هاي ناخواسته بسيار كاهش يافته است. در نسل جديد گوشي‌ها، اپليكيشن‌هايي با عنوان مسدودساز تماس يا پيامك منتشر شد كه به كمك آن‌ها مي‌توانستيد شماره‌هاي مزاحم يا ناخواسته را بلاك كنيد تا شاهد هيچ تماس يا پيامكي از آن‌ها نباشيد؛ به اين معنا كه اگر شماره‌اي را توسط اين اپليكيشن‌ها مسدود كنيد، هنگامي كه آن شخص با شما تماس مي‌گيرد بوق اشغال براي او پخش مي‌شود. اين تماس‌هاي مسدودشده به هيچ عنوان مزاحم شما نخواهند شد و حتي متوجه نخواهيد شد كه از شماره‌هاي بلاك‌شده تماس يا پيامكي دريافت كرده‌ايد و تنها با ورود به داخل  پنل پيامك اپليكيشن، ليست تماس‌ها يا پيامك‌هاي بلاك‌شده را مشاهده خواهيد كرد. برنامه اندرويد Call Control يكي از بهترين گزينه‌هاي موجود در اين زمينه است كه به كمك آن مي‌توانيد تماس‌ها و پيام‌هاي ناخواسته را به‌طور كامل مسدود كنيد.

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۷:۲۶ | هتل گردي
پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

كنترل گرگ ها با پيامك

 

گرگ بودن هم مشكلات خاص خود را دارد، هيچ فروشگاه زنجيره‌اي و يا كارت اعتباري براي خريد در كار نيست! پس گاه و بيگاه مجبوريد براي سير كردن شكم خود به گله بزنيد و گوسفند چاق و چله‌اي را به دندان بگيريد و نوش جان كنيد. اما، فناوري قرار است كار را قدري سخت كند! پس گرگ‌ها قبل از اينكه سگ گله و چوپان دنبالشان بيافتند پنل پيامك بايد با احتياط بيشتري عمل كنند. اخيراً يكي از محققان بيولوژيست سوئيسي موفق به ابداع سامانه‌ي پيامكي ويژه‌اي شده كه بر روي قلاده‌ي خاصي كه به گردن گوسفندان آويزان مي‌شود، سوار شده و با كنترل مرتب ميزان ضربان قلب آن‌ها تشخيص مي‌دهد كه حيوان زبان بسته در چه وضعيتي است. در صورتي كه نرخ ضربان قلب به ناگاه با تغيير يكباره‌اي مواجه شود، پيامكي به تلفن همراه چوپان ارسال شده و وي از اين موضوع مطلع مي‌گردد. تاكنون اين تجهيزات پيشرفته بر روي ۱۲ گوسفند بخت برگشته نصب و با سگ‌هاي گرگي مورد آزمايش قرار گرفته‌اند. در اين آزمون مشخص شد زمانيكه اين چهارپايان علف خوار با استرس مواجه مي‌شوند، ميزان ضربان قلبشان به شدت افزايش پيدا مي‌كند. بنا به گزارش سايت Phys.org نمونه اوليه اين قلاده تا پاييز امسال آماده خواهد شد و قرار است مراحل آزمايشي آن در سال ۲۰۱۳ دنبال شود. اين پنل اس ام اس دستگاه كه ماحصل تلاش‌هاي ژان - مارك لاندري از موسسه تحقيقاتي كورا است در كنار ارسال پيامك، آژير ويژه‌اي را به صدا در آورده و حتي قادر است مواد شيميايي دور كننده‌اي را در هوا اسپري نمايد تا گرگ‌ها از صرافت خوردن گوسفند بيچاره بيافتند.

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۷:۱۶ | هتل گردي
پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

پيامك زدن حين رانندگي

 

طبق برآوردها، تقريبا 50 درصد افراد بزرگسال حين رانندگي به پيامك زدن مشغول مي‌شوند. محققان خصلت‌هاي شخصيتي نظير «درون رانشي شخصيتي» و نياز «به مرتبط ماندن» را با انجام ارادي اين عمل خطرناك مرتبط مي‌دانند. علاوه بر اين، تحقيقات نشان مي‌دهند كه رانندگان مرد تمايل بيشتري براي پيامك زدن در حين رانندگي دارند. پنل پيامك طبق گفته‌ي «گارلد لنتز» يكي از محققان فعال در اين زمينه :  به نظر مي‌رسد اين طرز تفكر كه «استفاده از ابزارهاي الكترونيكي حين رانندگي  فقط براي ديگران (نه خود خص) خطرناك است»، ذهنيتي فراگير شده باشد. نتايج پژوهش ديگري نشان مي‌دهد كه احتمال بروز حادثه در حين ارسال پيامك، 23 برابر بيشتر از خطرات رانندگي عادي است. علاوه بر اين، مطالعاتي كه در رابطه با توانايي مالتي‌تسكينگ (انجام هم‌زمان چند عمل متفاوت) روي افراد مختلف صورت گرفته‌ حاكي از اين هستند كه مغز انسان در يك لحظه‌ي مشخص، فقط از عهده‌ي انجام يك عمل برخواهد آمد. حتي افرادي كه در ظاهر توانايي مالتي‌تسكينگ بالايي دارند نيز از اين قائده مستثني نيستند. در واقع توانايي اين افراد در قالب تطبيق آني آن‌ها با وضعيت جديد و انجام پنل اس ام اس بخشي از عمل بعدي كرد پيدا مي‌كند. در سال گذشته‌ي ميلادي نزديك به 3000 نفر در اثر بروز حوادث ناشي از خواندن و ارسال پيامك حين رانندگي جان خود را از دست دادند.

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۷:۰۲ | هتل گردي
پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

هتل ونوس پلاس چالوس

 

هتل پنج ستاره ونوس پلاس واقع درفاصله 1500 متري شهرك توريستي نمك آبرود در ميان جنگل هاي شمال با آب و هوايي مطبوع و دلنشين در تابستان سال 1396 با بنايي شيك و مدرن در 13 طبقه با 60 واحد اقامتي مجلل با نمايي بي نظير از كوه و جنگل و مجهز به كليه امكانات رفاهي مورد بهره برداري قرار گرفته است.از نظر موقعيت جغرافيايي هتل ونوس پلاس درفاصله اندكي از مرتفع ترين تله كابين كشور قرار گرفته است. امكانات متنوع از قبيل فضاي سبز و جذاب، روم سرويس، كاركناني مجرب و صبور، آسانسور، سالن ورزشي، پاركينگ و رستوران هتل ونوس پلاس با انواع غذاهاي ايراني و فرنگي و كافي شاپ در محيطي دنج آماده پذيرايي از شما ميهمانان گرامي مي باشد.

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۶:۴۹ | هتل گردي
هتل ونوس پلاس، چالوس، هتل، ونوس، چالوس،

رزرو هتل بلوط تهران

 

بليت اينترنتي بگيريد. بزرگ‌ترين مزيت اين رزرو هتل بلوط تهران بليت اين است كه چون اطلاعات پرواز شما با تمامِ جزئيات، روي كامپيوترهاي فرودگاه وجود دارد، اگر رزرو هتل بلوط تهران بليت‌تان را جا بگذاريد،‌ گم كنيد، يا از شما بدزدند هم، برنامه‌ي سفرتان سرجايش است. حتي مي‌توانيد آن  رزرو هتل بلوط تهران را تغيير دهيد بدون اين‌كه نياز به صدور مجدد بليت پرينت‌شده روي كاغذ باشد. حتي اگر شركت هواپيمايي‌تان رزرو هتل بلوط تهران امكان صدورِ كارت پرواز (boarding passes) را به‌صورت اينترنتي رزرو هتل بلوط تهران يا از طريق باجه‌هاي خودكار ( self-service kiosk check-in) ارائه‌مي‌دهد، حتماً از اين امكان هم استفاده كنيد تا در فرودگاه وقت‌تان كمتر رزرو هتل بلوط تهران تلف شود. اما معايب اين بليت‌ها: بزرگ‌ترين اِشكال‌شان اين است كه اطلاعات پرواز شما فقط در كامپيوتر رزرو هتل بلوط تهران يك شركت هواپيمايي خاص است و خطوط هواييِ ديگر به آن دسترسي ندارند. البته در٩٩٪ اوقات مشكلي رزرو هتل بلوط تهران پيش نخواهدآمد، دردسر بزرگ وقتي است كه پرواز شما لغو شود و براي انتقال آن به يك شركت هواپيمايي ديگر به حضور شما نياز پيداشود. اگر چنين اتفاقي افتاد، قبل از اين‌كه اطلاعات بليت شما به شركت رزرو هتل بلوط تهران هواپيمايي جديد منتقل شود، محض اطمينان از همان شركت هواپيمايي قبلي يك بليت كه قابل تأييد باشد (endorseable) بگيريد. براي سفرهايي كه چندين خط هوايي را شامل مي‌شوند هم (مثل مسافرت‌هاي رزرو هتل بلوط تهران دور دنيايي) بهتر است همان بليت پرينت‌شده را بگيريد چون شركت‌هاي هواپيمايي هنوز بين خودشان توافق يكساني براي اين‌گونه بليت‌ها ندارند.

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۶:۳۱ | هتل گردي
رزرو هتل بلوط تهران، هتل بلوط، بلوط، هتل،

خدمات هتل ها و رضايت مشتريان

 

 هدف از اين پژوهش رزرو هتل بررسي وضعيت كيفيت خدمات هتل ها و رضايت مشتريان در شهر مشهد است. با مطالعه تحقيقات رزرو هتل پيشين مدل مفهومي خاصي طراحي شد و كيفيت خدمات هتل ها با استفاده از مدل آميخته رزرو هتل «بومز و بيتنر» مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در اين پژوهش، با استفاده از بررسي اسناد رزرو هتل و مدارك و پرسشنامه محقق ساخته، داده هاي مورد نياز از 196 نفر از مشتريان هتل هاي شهر رزرو هتل مشهد و 90 نفر از مديران و كارشناسان اين هتل ها جمع آوري گرديد. نتايج تحقيق نشان مي دهد رزرو هتل كه در مجموع كيفيت خدمات هتل هاي شهر مشهد در حد قابل قبولي قرار دارد و مشتريان رزرو هتل از كيفيت خدمات ارائه شده راضي هستند. بين ديدگاه مشتريان، مديران و كارشناسان تفاوت رزرو هتل وجود دارد. همچنين آميخته رزرو هتل «مكان» داراي بيشترين اهميت و آميخته «قيمت» داراي كمترين رزرو هتل اهميت است

 

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۶:۱۵ | هتل گردي
رزرو هتل، هتل، رزرو،

پرواز هاي خارجي و رزرو هتل

 

براي پروازهاي خارجي از تهران رزرو هتل تنها رزرو هتل گزينه‌ي شما فرودگاه امام خميني است. اما بسياري از شهرهاي بزرگ معمولاً بيش از يك فرودگاه دارند رزرو هتل. پروازهاي تمام فرودگاه‌ها را بررسي كنيد تا ارزان‌ترين پرواز را پيداكنيد. مثلاً اگر مي‌خواهيد از كاليفرنيا رزرو هتل پرواز كنيد، سراغ فرودگاه بين‌المللي اوكلند (OAK) و فرودگاه بين‌المللي سان‌فرانسيسكو (SFO) را بگيريد. رزرو هتل در شهرهاي بزرگي مثل لندن، فرودگاه‌هاي بزرگ‌تر مانند هيتروي، حمل و نقلِ (carrier) فول‌سرويس ارائه رزرو هتل مي‌دهند و lounge (سالن استراحت) و airbridge (راهروهاي ورود مستقيم به هواپيما) دارند. اما فرودگاه‌هاي رزرو هتل جديدتري مثل Luton و Stanstedمسيرهاي كوتاه‌تر و پروازهاي ارزان‌‌تري ارائه مي‌كنند. فروشگاه‌هاي  رزرو هتل كمتري در آن‌ها به چشم مي‌خورد و براي سالن‌هاي استراحت بايد پول پرداخت كنيد و بدتر از  رزرو هتل آن اين‌كه دور هتل هاي شيراز از مركز شهر هستند. اگر زمانِ دقيق رسيدن‌تان به فرودگاه را نمي‌دانيد، آخرين پرواز آن روز را رزرو هتل رزرو كنيد. با اين كار اين امكان را داريد كه زودتر از زماني كه انتظارش را داريد به فرودگاه برسيد و بتوانيد رزرو هتل با Standby (ليست رزرو) پروازي كه قبل از پرواز خودتان است، پرواز كنيد. البته به‌شرطي كه بليت‌تان رزرو هتل اين اجازه را به شما بدهد. (بليت‌هاي budget ممكن است اين امكان را نداشته باشند.)

 

ادامهـ مطلبـ
| ۴ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۴:۳۶:۰۳ | هتل گردي
رزرو هتل، هتل، رزرو،
هتل گردي
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان